FLOTA Commandor Analizy graficzne

Program umożliwia prowadzenie analiz w postaci graficznej. Użytkownik może wybrać formę wykresu słupkowego, kołowego, liniowego, 3D, 2D z możliwością skalowania, obracania i opisywania itd. Wykresy mogą być przeglądane, drukowane lub wstawiane do innych dokumentów Word, Excel, itp.

Przykładowe analizy graficzne:

  • analiza struktury kosztów rodzajowych za podany okres, grupę jednostek organizacyjnych i samochodów
  • wykres kosztów pojazdów w czasie
  • porównanie kosztów jednostek organizacyjnych (rejonów, działów) w czasie (kwartał, rok itd.)
  • graficzne przedstawienie przydziałów pojazdów w czasie (zajętość pojazdów).